Privacy Policy

Privacy Policy Octopus Enschede – 24-05-2018

Octopus Enschede, gevestigd aan Wethouder Elhorststraat 126, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.octopusenschede.nl, Wethouder Elhorststraat 126, 7543 TG Enschede, 0642738357.
Annegreet de Graaf is de Functionaris Gegevensbescherming van Octopus Enschede.
Zij is te bereiken via info@octopusenschede.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Octopus Enschede verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

KLANTEN OCTOPUS ENSCHEDE
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u klant bij ons bent en een of meerdere diensten afneemt:
– Voor- en achternaam ouders en kind
– Geboortedatum kind
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– (bv. IQ score)
– Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals bv. reden voor aanmelding / medicijngebruik / diagnose / allergieën / overige opmerkingen
– Dienst(en) van aanmelding

Bovenstaande gegevens worden door ouder(s)/verzorger(s) ingevuld op een aanmeldformulier.
Aanmeldformulieren die met pen zijn ingevuld, worden niet overgenomen op de computer, maar blijven alleen op papier.

Voor het maken van facturen worden de volgende gegevens in de computer ingevoerd:
– Voor- en achternaam ouders en kind
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Geleverde dienst

Octopus Enschede bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Papieren aanmeldformulieren -> 5 jaar -> reden: voor als een kind opnieuw wordt aangemeld
– Gegevens vanuit facturen -> 5 jaar -> reden: voor als een klant opnieuw een dienst afneemt

Octopus Enschede verstrekt geen gegevens aan derden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Octopus Enschede en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@octopusenschede.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Octopus Enschede wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Octopus Enschede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@octopusenschede.nl.

BEZOEKERS WEBSITE EN NIEUWSBRIEF
Octopus Enschede gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op www.octopusenschede.nl
Er worden geen gegevens verzameld van websitebezoek.
Bezoekers van de website kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Dit gaat via mailmunch, welke een eigen privacy policy heeft, te vinden via https://legal.mailmunch.com/privacy/
Nieuwsbrieven worden verstuurd via mailmunch. Octopus Enschede verstrekt geen gegevens aan derden.
www.octopusenschede.nl is beveiligd via een SSL certificaat

Octopus Enschede verstrekt geen gegevens aan derden.

Octopus Enschede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@octopusenschede.nl.