Extra voorwaarden octomiddagen

Extra voorwaarden Octomiddagen

Activiteitenmiddagen                                               versie 24 juni 2017

2.1 Activiteitenmiddagen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 Octopus Enschede behoudt zich het recht voor een cliënt of deelnemer te weigeren.

2.3 De aanmelding van activiteitenmiddagen is definitief als een aanmeldingsformulier ondertekend in het bezit is gekomen van Octopus Enschede. Alleen de eerste keer wordt er een aanmeldingsformulier verstuurd en verwacht. Daarna is een aanmelding via een mail of berichtje voldoende. Octopus Enschede zal een mail of bericht terugsturen met een bevestiging.

2.4 Octopus Enschede behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.5 Octopus Enschede is gerechtigd de activiteitenmiddagen te laten vervallen of te verschuiven naar een andere datum, bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de begeleidster en cursusruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de activiteitenmiddag op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen, dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren. U krijgt per middag uw geld teruggestort.

2.6 Octopus Enschede is gerechtigd om bepaalde activiteiten niet of minder vaak aan te bieden, wanneer deze bijvoorbeeld voor veel extra kosten gaan zorgen. (Bijvoorbeeld koken of bakken met duurdere ingrediënten)

2.7 Octopus Enschede bepaalt naar aanleiding van het aantal aanmeldingen hoe groot de groep wordt en hoeveel groepen er zijn. De groep zal uit maximaal 8 kinderen bestaan.

2.8 Pakketten kunnen doorgaan wanneer er minimaal 4 kinderen zijn aangemeld voor de betreffende middagen. Wanneer er te weinig aanmeldingen zijn, zal Octopus Enschede minimaal 2 weken van tevoren het pakket annuleren en het overgemaakte geld terugstorten. In overleg met de ouders die hun kind hebben aangemeld kan een ander besluit worden genomen.

2.9 Pakketten worden waar mogelijk vooraf betaald en anders in overleg in termijnen. Wanneer een pakket is aangeschaft gaat Octopus Enschede er vanuit dat het kind alle data van het betreffende pakket aanwezig is. Graag tijdig afmelden wanneer het kind niet kan komen, zodat er eventueel nog een ander kind kan worden uitgenodigd. Wanneer het kind aan het begin van de periode wordt afgemeld voor een datum, zal driekwart van de kosten van die middag (namelijk € 7,50) worden teruggestort of niet worden gerekend. Is de afmelding min. 14 dagen van tevoren van tevoren, dan wordt de helft van de kosten van die middag (namelijk € 5,-) teruggestort of verrekend. Bij afmeldingen die later binnenkomen zal geen geld worden teruggestort of verrekend.

3.0 De ouder / cliënt dient voor de activiteitenmiddagen de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Octopus Enschede. Pakketten dienen via de rekening overgemaakt te worden. Losse aanmeldingen mogen ook contant afgerekend worden.

3.1 Na 2-4 weken volgt een schriftelijke betalingsherinnering waarin nogmaals gewezen wordt op de betalingsverplichting. Indien een klant na deze schriftelijke herinnering niet betaald heeft zullen er kosten in rekening worden gebracht, max. 10 euro per aanmaning. Indien de incassoprocedure wordt gestart, wordt de ouder / cliënt verplicht de incassokosten te betalen.

3.2 Mocht een kind om financiële redenen niet mee kunnen doen aan de activiteitenmiddagen, dan is een alternatieve (weder)dienst bespreekbaar.

3.3 Octopus Enschede is niet verplicht verslagen over de activiteitenmiddagen naar ouder(s)/verzorger(s) te sturen, tenzij anders afgesproken. Ook maakt ze geen (handelings)plan met doelen. Mochten ouder(s)/verzorger(s) meer informatie of verslagen willen ontvangen, dan kunnen ze daar een afspraak voor maken. Hier zijn kosten aan verbonden die apart worden gefactureerd.

3.4 Ouder(s)/verzorger(s) hebben in principe geen zeggenschap over de activiteitenkeuzes van hun kind(eren), tenzij er bezwaren vanuit geloof of andere overtuiging worden gemaakt.

3.5 Octopus Enschede biedt tal van activiteiten, maar garandeert niet dat de kinderen elke keer dezelfde (soort) activiteiten kunnen doen. Octopus Enschede bereidt voor elke middag een aantal opties voor en laat de kinderen verder vrij in hun keuze voor deze of andere (zelfbedachte) activiteiten met de beschikbare middelen. Octopus Enschede staat niet toe dat de kinderen televisie kijken of games doen tijdens de activiteitenmiddag.

3.6 Octopus Enschede vindt respect en veiligheid van het grootste belang voor de activiteitenmiddagen. Op het moment dat een kind zich niet houdt aan de besproken regels, krijgt hij of zij een waarschuwing. Volhardt het kind in hetzelfde negatieve gedrag, dan zal er een time out volgen, waar het kind uit de situatie wordt gehaald naar een andere ruimte. Lukt het niet om hierna terug te keren en verder te gaan met de activiteiten, dan zal Octopus Enschede contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) en hen verzoeken het kind op te halen. In onderling overleg zal worden bepaald of het kind de volgende keer weer kan komen.

3.7 Er zal altijd minimaal 1 begeleider aanwezig zijn tijdens de activiteitenmiddagen. De middagen worden vooral begeleidt door Annegreet de Graaf. Haar man, Peter de Graaf, is aanwezig voor (technische) ondersteuning en voor extra begeleiding waar nodig.